Czym jest reakcja syntezy?

Czym jest reakcja syntezy?

Reakcja syntezy to reakcja chemiczna, w której co najmniej dwie substancje łączą się, tworząc nowy związek. W reakcji syntezy reagenty mają zwykle postać cząsteczek reagentów, a produkt ma postać nowej cząsteczki związku.

Jak przebiega reakcja syntezy?

Cząsteczka metanu (CH) łączy się z dwiema cząsteczkami wodoru, tworząc jedną cząsteczkę metanolu ((CHOH). Jest to przykład reakcji syntezy. Reagentami są „CH” i H, a produktem jest CHOH. Reakcja syntezy to zazwyczaj reakcja utleniania-redukcji, która prowadzi do powstania nowych wiązań chemicznych między atomami w tej samej cząsteczce. Reakcje te są również określane jako niezrównoważone reakcje redoks, ponieważ następuje wzrost liczby elektronów przemieszczających się z jednego reagenta do drugiego. Przykłady takich reakcji zobaczysz pod adresem https://danlab.pl/s%C5%82ownik/reakcja-syntezy/.

reakcja syntezy w probówce

Chemia organiczna czy nieorganiczna – do której z nich należą reakcje syntezy? 

Reakcje syntezy są ważne w chemii organicznej, ale występują również w chemii nieorganicznej i fizycznej. We wszystkich przypadkach produkty tych reakcji zawierają więcej wiązań niż substraty. Powoduje to zwiększenie masy cząsteczkowej produktu w stosunku do reagentów.

Reakcję syntezy można traktować jako reakcję skojarzoną z dwoma odrębnymi etapami. Pierwszy etap polega na utworzeniu nowego wiązania kowalencyjnego między dwoma atomami w cząsteczkach reagenta. Drugi krok polega na rozerwaniu wiązania kowalencyjnego (w jednej z cząsteczek produktu) i wykorzystaniu tej pary elektronów do utworzenia nowego wiązania z innym atomem z innej cząsteczki reagenta.